algemene voorwaarden

confidentgym

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIE

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ConfidentGym, ondernemer ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 75888246, handelend onder de naam ConfidentGym (hierna ‘ConfidentGym’). Contactgegevens ConfidentGym: Tweede Oosterparklaan 213 te (3544AR) Utrecht, e-mail info@confidentgym.nl of telefonisch +31 6 17722137.
 • De Consument/wederpartij: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot aankoop van producten of Fitness in de vorm van Online Diensten of Fysieke Diensten.
 • Online Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die ConfidentGym gedurende de Serviceperiode op afstand levert aan de Consument.
 • Serviceperiode: de periode waarover de Consument de Online Dienst afneemt.
 • Schema: Door ConfidentGym gemaakte persoonlijke trainings- of voedingsschema of een combinatie daarvan.
 • Fysieke Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die ConfidentGym fysiek aanbiedt aan de Consument (Personal Training (aan huis & op locatie), Personal Training 4 Kids,
 • Bedrijfsfitness en Voedingsdeskundige (aan huis & op locatie).
 • De Overeenkomst: Overeenkomst tussen ConfidentGym en de Consument ter zake van de Diensten.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Overal waar “hij” en “zijn” staat, kan ook “zij” of “haar” gelezen worden.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ConfidentGym en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ConfidentGym en Consument.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke hoedanigheid dan ook, wordt uitdrukkelijke ter hand gesteld, dan wel via de fysieke of elektronische weg.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijke en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijke zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zij partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst in acht genomen.
5. Het niet naleven van de algemene voorwaarden kan voor partijen niet leiden tot verval van andere rechten of plichten als bedoeld in de algemene voorwaarden of andere uitdrukkelijke schriftelijk overeengekomen bedingen

ARTIKEL 3 – GEBRUIK VAN DE SCHEMA’S EN ADVIEZEN

1. Voor alle privacy gerelateerde zaken als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verwijs wij u door naar het privacy beleid van Confidentgym.
2. De Schema’s en adviezen van ConfidentGym zijn op maat gemaakt, dus persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om deze met derden te delen.

ARTIKEL 4 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. ConfidentGym behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte Schema’s, adviezen en/of andere informatie voortvloeiend uit de Diensten. Zij moeten op verzoek van ConfidentGym direct worden teruggegeven. ConfidentGym behoudt in dat geval zijn overige rechten.
2. De Consument mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van ConfidentGym verwijderen of wijzigen.
3. De Consument mag niet het materiaal van ConfidentGym waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ConfidentGym.

ARTIKEL 5 – HET AANBOD

1. Online Diensten worden via de website van ConfidentGym aangeboden.
2. Voor de Fysieke Diensten geldt dat na aanmelding een afspraak wordt gemaakt voor een intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek wordt een schriftelijk aanbod gedaan voor een abonnement. Fysieke Diensten worden uitsluitend in abonnementsvorm aangeboden, waarin is aangegeven op hoeveel Fysieke Diensten (trainingen) de Consument recht heeft en wat de kosten hiervan zijn.
3. Producten worden zowel via de website als fysiek aangeboden.
4. Voor Overeenkomsten die middels ondertekening (op papier) worden overeengekomen, geldt geen bedenktijd en heeft de Consument geen mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.

ARTIKEL 6 – DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar door de Consument.
2. De Overeenkomst komt middels aanvaarding tot stand op het moment dat de Consumenthet aanmeldproces voor het afnemen van een Dienst of product heeft afgerond via de website (www.confidentgym.nl) en de bestelling heeft geplaatst, of op het moment van fysieke ondertekening van een overeenkomst.
3. Bij afname van meerdere Diensten, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tot stand.
4. ConfidentGym is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.
5. De Consument moet minimaal 18 jaar zijn voor het tot stand komen van een overeenkomst.

ARTIKEL 7 – BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT

1. Voor Overeenkomsten die middels fysieke ondertekening worden overeengekomen geldt geen bedenktijd en heeft de Consument dus geen herroepingsrecht.
2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van deConfidentGym) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenk- tijd gebruik maakt van de diensten van ConfidentGym en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de ConfidentGym.
3. De bedenktijd bij producten gaat in op de dag dat het laatste product van de bestelling is ontvangen. De bedenktijd voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gaat in op de dag dat de overeenkomst is afgesloten.
4. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan.
5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ConfidentGym. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de Consument het product terug.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
7. Consument stemt er uitdrukkelijk mee in dat met de levering van de overeengekomen diensten kan worden begonnen voor het einde van de bedenktijd en gaat akkoord met de betaling van de diensten. 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

ConfidentGym kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als ConfidentGym dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ConfidentGym geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra ConfidentGym de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
c. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst eenbepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerdzijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van deconsument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andereproducten;
7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling nalevering is verbroken;
8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest

ARTIKEL 9 – DUUR EN BEEINDIGING

1. Online Diensten worden als een geheel pakket verkocht voor een bepaalde serviceperiode en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden ontbonden als het herroepingsrecht eenmaal is verstreken.
2. Voor Fysieke Diensten wordt de duur en het aantal Fysieke Diensten (trainingen) per contract vastgelegd. Elke Fysieke Dienst wordt in overleg ingepland. De Consument kan tot 24 uur voor aanvang van elke geplande Fysieke Dienst schriftelijk (via de mail, WhatsApp) annulerenen in overleg op een andere datum plannen, tot een maximum van 10% van de hoeveelheid afgenomen trainingen. Voor het overige geldt elke geplande Fysieke Dienst (training) als afgenomen, ongeacht of dit werkelijk is genoten (tenzij ConfidentGym deze heeft afgezegd).
3. De Consument dient de kosten van het abonnement Fysieke Diensten te hebben voldaan voor aanvang van de eerste training, tenzij anders vermeld op de overeenkomst.
4. ConfidentGym heeft het recht gedurende de looptijd van het abonnement Fysieke Diensten deze met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de Consument zich onrechtmatig gedraagt jegens ConfidentGym of ConfidentGym en/of haar medewerkers zich onveilig voelen bij de Consument. ConfidentGym betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
5. Indien ConfidentGym zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door
ConfidentGym mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
ConfidentGym betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.
6. Indien de Personal Trainer van ConfidentGym door omstandigheden tijdelijk geen training kan geven verschuiven de resterende trainingen naar het moment wanneer de Personal Trainer weer beschikbaar is.
7. Voor de consument is het niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds te ontbinden tenzij er sprake is van overmacht. Er vindt dus geen restitutie plaats van het abonnementsgeld als de consument besluit zelf te stoppen. De consument blijft verplicht om het gehele abonnementsgeld te voldoen.

ARTIKEL 10 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. De prijs en het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomstovereengekomen.
2. ConfidentGym maakt eventuele prijsverhogingen van abonnementen 4 weken voorafgaandgenoegzaam bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door ConfidentGym te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door ConfidentGym terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door ConfidentGym bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door ConfidentGym terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

ARTIKEL 11 – VERPLICHTING VAN CONFIDENTGYMEN EN AANSPRAKELIJKHEID

1. ConfidentGym doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken via haar Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af. Indien ConfidentGym gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
2. ConfidentGym heeft een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Confidentgym niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Consument gestelde doelen.
3. ConfidentGym is niet aansprakelijk voor schade die de Consument lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ConfidentGym.
4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van ConfidentGym te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van ConfidentGym voor het betreffende geval uitkeert voor zover er een verzekering is afgesloten.
5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Consumentzelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of instructies en aanwijzingen van ConfidentGym en/of zijn medewerkers.
6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van ConfidentGym, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
7. Iedere aansprakelijkheid van ConfidentGym vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.
8. Fitness en andere vormen van trainingen en fysieke inspanningen kunnen risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Confidentgym is geheel voor eigen risico van de Consument.
9. Confidentgym en haar medewerkers (waaronder (personal) trainers) zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Consument tijdens de Fysieke of Online Diensten. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Confidentgym, haar medewerkers en of (Personal) trainers, is Confidentgym niet aansprakelijk.
10. Confidentgym is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die Consumenten mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Online of Fysieke Dienst. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
11. Confidentgym is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met een Fysieke Dienst.
12. Een training is intensief en blessuregevoelig. De Consument dient zelf in te schatten of hij geschikt is voor deelname aan één van de trainingen van ConfidentGym. Indien een Consument gezondheidsklachten heeft, of indien een Consument een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient de Consument advies in te winnen bij een arts of fysiotherapeut.
13. Confidentgym behoudt zich het recht voor om naar haar eigen inzicht en beoordeling ongeschikte Consumenten uit te sluiten van deelname aan een Fysieke Dienst.
14. Confidentgym is niet verzekerd voor schade van een Consument. Een Consument, contractspartner of wederpartij in welke vorm dan ook, is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een verzekering voor mogelijk te lijden schade ten gevolge van deelname aan trainingen van ConfidentGym.
15. Consument doet onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade in welke vorm dan ook (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
16. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Confidentgym bedraagt een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

ARTIKEL 12 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De Consument maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten. De Consument is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Consument dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting worden voorkomen. Bovendien is de Consumentzelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij het advies van ConfidentGym aanvaardt en opvolgt.
2. De Consument houdt zich aan de door ConfidentGym gegeven instructies.
3. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan deConfidentGym.
4. De Consument dient de aanwijzingen van ConfidentGym c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan ConfidentGymkenbaar te maken, zodat ConfidentGym uitleg kan geven.
5. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
6. Het is de Consument niet toegestaan te roken tijdens de trainingen of in de fitnessruimtes.
7. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan ConfidentGym mede te delen.

ARTIKEL 13 – BETALING EN INCASSOKOSTEN

1. De verschuldigde gelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. De Consument heeft voor abonnementsgelden een betalingstermijn van 14 dagen (voor starteerste training). Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door ConfidentGym schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nogverschuldigde bedrag binnen 2 weken (14 dagen) te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is ConfidentGym gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is ConfidentGym bevoegd om verdere nakoming op te schorten totdat er is betaald. De buitengerechtelijke incassokosten conform de BIK (Besluit
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten) zijn als volgt:
– Minimumtarief € 40,00
– 15% over eerste € 2.500,00
– 10% over volgende € 2.500,00
4. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

1. Confidentgym is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen kan worden toegerekend.
2. ConfidentGym is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen (maar niet beperkt tot) storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van handelen van derden waar ConfidentGym geen invloed op kan uitoefenen, door de overheid afgekondigde maatregelen en gevolgen van een pandemie, natuur- of andere rampen.
3. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien Confidentgym bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

1. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk -doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij ConfidentGym in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
3. ConfidentGym beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt ConfidentGym per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voorgelegd te worden aan een rechter.

ARTIKEL 16 – WIJZIGINGSBEDING

ConfidentGym is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. ConfidentGym informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door ConfidentGym in.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Confidentgym en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Confidentgym en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Confidentgym. Dit beding laat onverlet van Confidentgym om het gedingaanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: ConfidentGym
Tweede Oosterparklaan 213 te (3544AR) Utrecht
info@confidentgym.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *

De levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *

De verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst] *,

Herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.